Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken på Midgard
Fra 2001 har Den kulturelle skolesekken (DKS) vært arrangert for 6. klasser på Midgard historisk senter.

Tema er vikingtid, og meningen med en slik dag er at elevene skal ta i bruk alle sanser i sin tilegnelse av kunnskap om viking. Elevene møter profesjonelle formidlere. Kunnskapsoverføringen er handlingsorientert og bygger på deltakelse, hvor elevene får erfare og gjøre, ikke bare høre.

Målsetning
Elevene skal reise fra Borre og være inspirerte og med appetitt på mer stoff om vikingtid. Strategien for å nå målet er: ”lite er mer” dvs., at elevene blir presentert et utvalg emner som de får prøve seg i.

Når arrangeres DKS på Midgard?
Hvert år gjennomføres DKS i mai og begynnelsen av juni.

Hvem kan melde seg på?
Alle skoler fra og med Stokke og Tjøme i sør til Sande og Svelvik i nord sogner til DKS opplegget på Midgard. Skoler fra Sandefjord og sørover sogner til et tilsvarende opplegg som arrangeres på Kaupang utenfor Larvik.

Bestille tid
Ønsker deres skole å delta på DKS for 6. klassetrinn tar dere kontakt Anna B. Jørgensen i Vestfold fylkeskommune på e-post: annaj@vfk.no  Anna B. Jørgensen trenger:

  • Navn på skolen
  • Antall elever
  • Hvilken klasse det gjelder
  • Kontaktlærer for klassen, navn og evt. e-postadresse
  • Tre alternative foretrukne dager mellom 6. mai og 3.juni
  • Tlf. / faksnummer og postadresse til skolen
  • Evt. mobiltelefonnummer som vil være i bruk den dagen klassen er på Midgard.

Kontaktperson på Midgard er Anna Arnestad. Mobil: 91 73 2521 / 33 07 18 50 – anna.arnestad@vestfoldmuseene.no

Transport
Transporten er gratis, og Vestfold står for organiseringen. Busser kommer til skolen kl. 08.30 og ankommer Midgard 09.15. Bussene reiser fra Midgard 13.15. slik at elevene er tilbake på skolen i normal tid, slik at de rekker eventuell videre transport.

Dersom dere ønsker å sykle, ber vi om å få beskjed om dette så raskt som mulig. Gi beskjed dersom det er forskjellige hjelpebehov.

Organisering
Det kommer elever fra flere skoler til Midgard hver dag, og vi organiserer de frammøtte i fire grupper / klasser. Hver gruppe skal innom fire stasjoner i løpet av dagen. En av aktivitetene i den kulturelle skolesekken gjennomføres rett utenfor Midgard og de tre andre i Borreparken. To av aktivitetene gjennomføres før lunsj – to etter. Følgende stasjoner er satt opp:

A) Virtuell vikingtid

B) Vikingtidens leker og konkurranser

C) Vikingtidens håndverk

D) Rollespill

Tidsrammer for stasjonene
Klassene trenger ca 15 minutter på avstingning og organisering i fire grupper (klassevis). Skulle det ankomme fem klasser bør den klasse med færrest elever deles i to og fordeles på hver sin gruppe. Inndeling i grupper vil, om nødvendig, være Midgards ansvar, og være avtalt med lærer på forhånd.

Lærerne for de respektive klassene har ansvar for å følge sin gruppe til stasjonene. Stasjonene starter sin virksomhet klokken 09.30.

Dette gir hver stasjon omlag 35 minutter effektiv tid, og 10 minutter til organisering og forflytting av grupper. Hver stasjon kan innenfor disse rammene organisere seg på best mulig måte, forutsatt at gruppen er overlevert til neste stasjon innenfor tidsrammen. Det påhviler dermed lærerne å bringe gruppen videre til den følgende stasjonen. Tids- og forflytningsskjema blir utlevert til lærere i hver gruppe.

Bakgrunn
Den kulturelle skolesekken startet opp i Sandefjord kommune I 1996. Denne Sandefjordsmodellen bredte seg til andre Vestfoldkommuner, og i dag er dette en nasjonal satsing som har fått stor betydning. I Vestfold er alle kommunene med på denne satsingen.

Å utvikle Den kulturelle skolesekken i Vestfold vil være et av de viktigste tiltakene for å utvikle Vestfold til et kulturfylke. En slik langsiktig satsing vil danne grunnlag for etablering og utvikling av et bredt spekter profesjonelle kunstformidlingsmiljøer i fylket, samtidig som det vil være et positivt utviklingsarbeid for å knytte kommunene tettere sammen og bidra til bedre felles ressursutnytting. På den måten vil utviklingen av Den kulturelle skolesekken være med på å skape en helt ny regional kulturpolitikk.

For mer informasjon om DKS fra Vestfold fylkeskommune (www.dksvestfold.no )

Forrige artikkelVikinglekeplassen Neste artikkelPraktisk info